Zagrodnik

 

23 sierpnia 2019, 22:55

Partner

Logowanie

Reklama
Dotacje na zmianę profilu gospodarstwa w związku z ASF

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /includes/theme.inc on line 170.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowywany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Gospodarstwa rolne Celem zmiany rozporządzenia jest wyodrębnienie możliwości przyznawania pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw polegającą na zaprzestaniu prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i rozwoju produkcji rolnej innego rodzaju. Pomoc w postaci premii może być przyznana posiadaczom gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.
Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, do którego kierowana jest ww. pomoc, nie uwzględnia się świń. Planowane przez rolnika zmiany w gospodarstwie mają doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, przy czy wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wyjściowej wartości wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, do operacji związanych z zaprzestaniem prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF będą miały zastosowanie: a) odrębne nabory wniosków o przyznanie pomocy; b) odrębne kryteria wyboru operacji; c) ustalanie kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie zobowiązania dla beneficjenta realizującego operację związaną z zaprzestaniem prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF do niepodejmowania chowu i hodowli świń co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii, a także określa się sankcję w przypadku niedotrzymania tego zobowiązania.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy skierowanego do rolników posiadających świnie na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF i planujących rezygnację z prowadzenia chowu lub hodowli świń oraz rozwój produkcji rolnej innego rodzaju. Planowane terminy naborów wniosków określa Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r. udostępniony na stronie internetowej MRiRW.

Partnerzy