Zagrodnik

 

23 sierpnia 2019, 23:04

Partner

Logowanie

Reklama
O Nas

Wydawcą gazety Zagrodnik jest Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość, ul. Zamojskiego 27/5,30-519 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000257814.

Inicjatywa ta jest efektem osobistych doświadczeń założyciela i współpracowników Fundacji, długoletnio związanych ze środowiskiem rolniczym, z powodu prowadzenia przedsiębiorstw branży przetwórczej.

Wyzwania jakie niesie integracja naszego kraju w ramach Unii Europejskiej, wymagają aktywności środowisk najbardziej zagrożonych utratą lub zmniejszeniem przychodów. Są to środowiska właśnie rolnicze, lub szerzej, wiejskie. Globalizacja oznacza bowiem wejście naszego rolnictwa w bezpośrednią konkurencję w silnym, wysoko rozwiniętym rolnictwem państw zachodniej Europy. Dodatkowo tereny wiejskie naszego kraju, i ogólnie oddalone od aglomeracji miejskich, wymagają wielu inwestycji dla poprawy warunków życia mieszkańców i umożliwienia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Szczególny wysiłek kierujemy na propagowanie wśród społeczeństwa programów pomocowych dostępnych w latach 2007 – 2013. Te środki, o ile zostaną właściwie wykorzystane, mogą mieć ogromne znaczenie dla przyspieszenia koniecznych przemian i poprawy warunków życia mieszkańców naszego kraju.

Poprzez wczesne uświadomienie nadchodzących zmian, staramy się zapobiegać ubożeniu ludności utrzymującej się dotychczas z pracy na niewielkich powierzchniach gospodarstw. Propagujemy konieczność rozwoju zawodowego lub wręcz przekwalifikowania. Staramy się uświadomić społeczeństwu, ze w pewnych sytuacjach, dla uzyskania źródła utrzymania, konieczna może się okazać zmiana miejsca zamieszkania. Społeczeństwo nasze nie jest bowiem przyzwyczajone do aktywności na tym polu.

Osobnym problemem który skłonił nas do działania, jest niska aktywność społeczeństwa, w zakresie lokalnej demokracji i niewielka świadomość praw obywatelskich. Chcemy, poprzez publikacje i bezpośrednie doradztwo propagować zasady demokracji, przyczynić się do udziału obywateli w życiu publicznym, oraz przyczynić się do zaktywizowania obywateli do działania dla dobra wspólnego.

W kręgu naszych zainteresowań leży również kwestia zwalczania patologii społecznych. Jednym z naszych celów jest działanie mające na celu propagowanie zasad współżycia społecznego, zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, stan zdrowia, stan majątkowy itd. Chcemy przyczynić się szczególnie do równego statusu kobiet i mężczyzn, zapobiegać przemocy, uświadamiać o szkodliwości alkoholizmu i narkomanii.

Wielość celów i ogrom pracy jest dla nas motywacją do rozwoju naszej inicjatywy. Dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w słuszności początkowych założeń. Nasz zespół, początkowo bardzo skromny, liczy obecnie już kilkadziesiąt osób. W większości jesteśmy wolontariuszami, a za włożoną pracę nie bierzemy wynagrodzenia. Dla wszystkich wystarczającą nagrodą są pozytywne opinie płynące od odbiorców naszej gazety, rosnące kręgi sympatyków oraz zgłaszających się po radę i pomoc. Powodem do zadowolenia jest także powiększający się zasięg terytorialny naszych działań. Chcielibyśmy oczywiście rozwijać szybciej naszą działalność, jednak do tego potrzebne są środki, które obecnie zdobywamy jedynie dzięki zamieszczanym w naszej gazecie reklamom.

Jan Ruszała
Redaktor Naczelny

Partnerzy